Späť na zoznam

Bezpečný komín

Samotná horľavosť nie je fyzikálnou veličinou, ale veličinou popisnou, ktorá vyjadruje správanie sa dreva pri pôsobení vyšších teplôt.

Drevo - nehorí hmota, ale plyny uvoľnené termickým rozkladom

Bodom vzplanutia - plyny v zmesi so vzduchom pri priblížení plameňa vzplanú a po jeho oddialení uhasnú (180 - 275°C).

Bodom horenia - drevo po oddialení vonkajšieho zdroja plameňa samo ďalej horí (260-290°C).

Bodom zápalnosti - sa plyny pri dodaní kyslíka samovolne vznietia(330-520°C).

v

 

Čo má vplyv na bezpečný návrh komínu

  1. teplota spalín
  2. konštrukcia komínového systému
  3. čím komín prechádza
  4. vzdialenosť od horľavých konštrukcií

       

               

 

Vplyv výšky prestupu na bezpečný komín