Projektovanie a dozor Pozemok, projekt, kvalitná stavba

Kvalitný projekt môže ušetriť značné finančné prostriedky investora pri samotnej realizácii stavby, ktoré ďaleko prevyšujú cenu projektových prác. V prípade katalógových projektov je prirodzene cena ďaleko nižšia, keďže ide o opakovaný predaj typového projektu, ktorý si môže zakúpiť naozaj každý. Je tu však potrebné uvedomiť si, že spomínané poradenské služby, osadenie stavby na pozemku (tzv. situácia), prispôsobenie projektu svahovitosti terénu a svetovým stranám, zmeny v projekte a domové prípojky nie sú zarátané v cene katalógového projektu.

Radi vám poskytneme tieto služby:

 • poradenstvo pri výbere pozemku, poradenstvo pri výbere typu domu a umiestnenia stavby na pozemku
 • zameranie a vytýčenie pozemkov a stavieb, výškopis a polohopis a iné geodetické práce
 • vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavby:

                         - architektonicko - stavebné riešenie

                         - statický posudok, statické výpočty a výkresy

                         - technické zariadenie budov (vodovod, kanalizácia, vykurovanie, plyn )

                         - elektroinštalácia a bleskozvod

                         - inžinierske siete - prípojky (plyn, elektrická energia, vodovod, kanalizácia)

                         - dispozičné riešenie stavby podľa svetových strán s využitím slnečného žiarenia

                         - dispozičné riešenie efektívneho a ergonomického využitia interiéru

                         - zameranie a posúdenie súčasného stavu pri rekonštrukcii, prestavbe, prístavbe 

 • poradenstvo v oblasti stavebníctva (praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb)
 • výkon dozornej činnosti na stavbách (autorský, technický, stavebný, dozor investora)
 • inžinierska činnosť (vybavovanie stavebných povolení a potrebných podkladov)
 • sprostredkovanie služieb ( realizátorov- živnostníkov)
 • revízie elektroinštalácie rodinných domov, bleskozvodov a el. prípojok
 
 
 
 

 

                   

 

Stavebné povolenie a stavebný dozor

Plánujete stavať  rodinný dom? Územné a stavebné konanie (stavebné povolenie) Vás nemusí vôbec zaťažiť, ak vybavovanie stavebného povolenia zveríte do našich rúk. Ušetríme Vám energiu, ktorú budete potrebovať v ďalších fázach stavby Vášho rodinného domu.

Stavebné povolenie s územným rozhodnutím na bežný rodinný dom :

 • Cena za vybavenie stavebného povolenia vrátane územného rozhodnutia pre štandardný rodinný dom je od 300€ bez DPH + správne poplatky (spolnomocnenie, poplatky na úradoch a podobne).
 • Stavebné povolenia a kolaudácie vybavujeme pre stavby v Nitrianskom regióne. 
 • Počas vybavovania stavebného povolenia Vám bezplatne pripravíme nezáväznú cenovú ponuku na vedenie stavby.

Stavebný dozor

Stavebný dozor dohliada na výber správneho stavebného materiálu a hlavne správnych technologických postupov, aby Vaša stavba bola bezpečná a spĺňala všetky normy a predpisy. Ak si zakúpite kvalitný stavebný materiál, určite nechcete, aby bol znehodnotený neprofesionálnym použitím. Stavebný dozor šetrí vaše peniaze a kontroluje, či sa stavebný materiál použil tak, ako je potrebné.

Vykonávame autorský, technický, stavebný dozor alebo dozor investora.

Ak ste sa rozhodli stavať svojpomocne a chcete mať realizáciu stavby pod kontrolou, ponúkame možnosť vedenia stavby stavebným dozorom (stavbyvedúci) s vydaným osvedčením od Slovenskej komory stavebných inžinierov. Je možné dohodnúť rôzne kombinácie podľa požiadaviek investora.

 • vedenie stavby - denník, koordinácia poddodávateľov, kontrola kvality prevedenia a riadenie prác, objednávanie dodávok materiálu, preberanie materiálu, čerpanie rozpočtu.
 • výber poddodávateľa - oslovenie pododávateľov, porovnanie cenových ponúk, konzultácia s investorom, dohodnutie podmienok a zazmluvnenie.
 • stavebniny - zajednanie a termínovanie materiálu.